Yozgat Eczacı Odası

Yozgat Eczacı Odası

 
İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında SGK Duyurusu

İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan

Düzenlemeler Hakkında SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 26/04/2022 tarihinde yayımlanan “İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

Bilindiği üzere, 21/4/2022 tarih, 31816 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Tebliğin 4.2.1.C numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alan “İnfliksimab” etkin maddeli ilaç, 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (jjj) bendi kapsamında yer alan Gemtuzumab ozogamisin etkin maddeli ilaç, “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)” ne eklenen Foskarnet etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

Ayrıca Tebliğin 4.1.15.G maddesi “Klopidogrel, silostazol, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban veya tikagrelor etkin maddeli ilaçların kombine olarak kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz” olarak değerlendirilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.